Jumat, 17 September 2021

Al-Qur'an Terjemahan SURAT 53 AN-NAJM Ayat1 SURAT 53 AN-NAJM Ayat11

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 53 AN-NAJM Ayat 1 sampai dengan SURAT 53 AN-NAJM Ayat 11. Sebagai berikut, Ayat 1: Demi bintang ketika terbenam,

Ayat 2: kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak (pula) keliru,

Ayat 3: dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya.

Ayat 4: Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya),

Ayat 5: yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat,

Ayat 6: yang mempunyai keteguhan; maka (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli (rupa yang bagus dan perkasa)

Ayat 7: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

Ayat 8: Kemudian dia mendekat (pada Muhammad), lalu bertambah dekat,

Ayat 9: sehingga jaraknya (sekitar) dua busur panah atau lebih dekat (lagi).

Ayat 10: Lalu disampaikannya wahyu kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah diwahyukan Allah.

Ayat 11: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.

Senin, 13 September 2021

Al-Qur'an Terjemahan SURAT 52 ATH THUUR Ayat38 SURAT 52 ATH THUUR Ayat49

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 52 ATH THUUR Ayat 38 sampai dengan SURAT 52 ATH THUUR Ayat 48. Sebagai berikut, Ayat 38: Atau apakah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.

Ayat 39: Ataukah (pantas) untuk Dia anak-anak perempuan sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?

Ayat 40: Ataukah engkau (Muhamamd) meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?

Ayat 41: Ataukah di sisi mereka mempunyai (pengetahuan) tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?

Ayat 42: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya.

Ayat 43: taukah mereka mempunyai tuhan selain Allah? Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Ayat 44: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, “Itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.”

Ayat 45: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka, pada hari itu mereka dibinasakan,

Ayat 46: (yaitu) pada hari (ketika) tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

Ayat 47: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Ayat 48: Dan bersabarlah (Muhammad) menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun,

Ayat 49: dan pada sebagian malam bertasbihlah kepada-Nya dan (juga) pada waktu terbenamnya bintang-bintang (pada waktu fajar).


Rabu, 18 Agustus 2021

Al-Qur'an Terjemahan SURAT 52 ATH THUUR Ayat27 SURAT 52 ATH THUUR Ayat37

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 52 ATH THUUR Ayat 27 sampai dengan SURAT 52 ATH THUUR Ayat 37. Sebagai berikut, Ayat 27: Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.

Ayat 28: Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.

Ayat 29: Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.

Ayat 30: Bahkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya".

Ayat 31: Katakanlah: "Tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu".

Ayat 32: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ayat 33: Ataukah mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) membuat-buatnya". Sebenarnya mereka tidak beriman.

Ayat 34: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.

Ayat 35: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?

Ayat 36: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).

Ayat 37: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa?


Senin, 07 Juni 2021

Al-Qur'an Terjemahan SURAT 52 ATH THUUR Ayat13 SURAT 52 ATH THUUR Ayat26

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 52 ATH THUUR Ayat 13 sampai dengan SURAT 52 ATH THUUR Ayat 26. Sebagai berikut, Ayat 13: pada hari mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya.

Ayat 14: (Dikatakan kepada mereka): "Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya".

Ayat 15: Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

Ayat 16: Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat 17: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan,

Ayat 18: mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.

Ayat 19: (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan",

Ayat 20: mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

Ayat 21: an orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

Ayat 22: Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.

Ayat 23: Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.

Ayat 24: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

Ayat 25: Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.

Ayat 26: Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab)". 

Selasa, 25 Mei 2021

Al-Qur'an Terjemahan SURAT 52 ATH THUUR Ayat1 SURAT 52 ATH THUUR Ayat12

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 52 ATH THUUR Ayat 1 sampai dengan SURAT 52 ATH THUUR Ayat 12. Sebagai berikut, Ayat 1: Demi bukit,

Ayat 2: dan Kitab yang ditulis,

Ayat 3: pada lembaran yang terbuka,

Ayat 4: dan demi Baitulmakmur,

Ayat 5: dan atap yang ditinggikan (langit),

Ayat 6: dan laut yang di dalam tanahnya ada api,

Ayat 7: sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi,

Ayat 8: tidak seorang pun yang dapat menolaknya,

Ayat 9: pada hari ketika langit benar-benar bergoncang,

Ayat 10: dan gunung benar-benar berjalan.

Ayat 11: Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,

Ayat 12: (yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan,

Jumat, 21 Mei 2021

Al-Qur'an Terjemahan SURAT 51 ADZ DZAARIYAAT Ayat52 SURAT 51 ADZ DZAARIYAAT Ayat60

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 51 ADZ DZAARIYAAT Ayat 52 sampai dengan SURAT 51 ADZ DZAARIYAAT Ayat 60. Sebagai berikut, Ayat 52:

Ayat 53: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.

Ayat 54: Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela.

Ayat 55: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Ayat 56: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

Ayat 57: Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan.

Ayat 58: Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.

Ayat 59: Maka sesungguhnya untuk orang-orang lalim ada bahagian (siksa) seperti bahagian teman-teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku menyegerakannya.

Ayat 60: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.

Senin, 10 Mei 2021

Al-Qur'an Terjemahan SURAT 51 ADZ DZAARIYAAT Ayat41 SURAT 51 ADZ DZAARIYAAT Ayat51

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 51 ADZ DZAARIYAAT Ayat 41 sampai dengan SURAT 51 ADZ DZAARIYAAT Ayat 51. Sebagai berikut, Ayat 41: Dan juga pada (kisah) Ad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,

Ayat 42: angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

Ayat 43: Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu".

Ayat 44: Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.

Ayat 45: Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,

Ayat 46: dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Ayat 47: Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya.

Ayat 48: Dan bumi itu Kami hamparkan; maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).

Ayat 49: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

Ayat 50: Maka segeralah kembali kepada (menaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Ayat 51: Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...