Rabu, 13 November 2019

Al-Qur'an Terjemahan Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 34 Surat Asy-Syu'araa' Ayat 46

Terjemahan Al-Qur'an Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 34 sampai dengan Surat Asy-Syu'araa' Ayat 45. Sebagai berikut, Ayat 34: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya: Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai,

Ayat 35: ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?"

Ayat 36: Mereka menjawab: "Tundalah (urusan) dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir),

Ayat 37: niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu'.

Ayat 38: Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum,

Ayat 39: dan dikatakan kepada orang banyak: "Berkumpullah kamu sekalian.

Ayat 40: semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang"

Ayat 41: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun: "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"

Ayat 42: Firaun menjawab: "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan (kepadaku)".

Ayat 43: Berkatalah Musa kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu Lemparkan".

Ayat 44: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang".

Ayat 45: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.

Ayat 46: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah).

Jumat, 25 Oktober 2019

Al-Qur'an Terjemahan Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 23 Surat Asy-Syu'araa' Ayat 33

Terjemahan Al-Qur'an Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 23 sampai dengan Surat Asy-Syu'araa' Ayat 33. Sebagai berikut, Ayat 23: Firaun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?"

Ayat 24: Musa menjawab: "Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. (Itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya".

Ayat 25: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya: "Apakah kamu tidak mendengarkan?"

Ayat 26: Musa berkata (pula): "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu".

Ayat 27: Firaun berkata: "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila".

Ayat 28: Musa berkata: "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya: (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal".

Ayat 29: Firaun berkata: "Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan".

Ayat 30: Musa berkata: "Dan apakah (kamu akan melakukan itu) kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata?"

Ayat 31: Firaun berkata: "Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar".

Ayat 32: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata.
Ayat 33: Dan ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya.

Kamis, 24 Oktober 2019

Al-Qur'an Terjemahan Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 11 Surat Asy-Syu'araa' Ayat 22

Terjemahan Al-Qur'an Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 11 sampai dengan Surat Asy-Syu'araa' Ayat 22. Sebagai berikut, Ayat 11: (yaitu) kaum Firaun. Mengapa mereka tidak bertakwa?"

Ayat 12: Berkata Musa: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

Ayat 13: Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun.

Ayat 14: Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku".

Ayat 15: Allah berfirman: "Jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu), maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat); sesungguhnya Kami bersamamu mendengarkan (apa-apa yang mereka katakan),

Ayat 16: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu: "Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam,

Ayat 17: lepaskanlah Bani Israel (pergi) beserta kami".

Ayat 18: Firaun menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.

Ayat 19: dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna".

Ayat 20: Berkata Musa: "Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf.

Ayat 21: Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

Ayat 22: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israel".

Senin, 07 Oktober 2019

Al-Qur'an Terjemahan Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 1 Surat Asy-Syu'araa' Ayat 10

Terjemahan Al-Qur'an Surat 26 Asy-Syu'araa' Ayat 1, sampai dengan Surat Asy-Syu'araa' Ayat 10. Sebagai berikut, Ayat 1: Thaa Siin Miim. Ayat 2: Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang menerangkan.

Ayat 3: Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman.

Ayat 4: Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Ayat 5: Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Ayat 6: Sungguh mereka telah mendustakan (Al Qur'an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Ayat 7: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?

Ayat 8: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.

Ayat 9: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
Ayat 10: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): "Datangilah kaum yang lalim itu,

Ayat 11: (yaitu) kaum Firaun. Mengapa mereka tidak bertakwa?"

Jumat, 04 Oktober 2019

Al-Qur'an Terjemahan Surat 25 Al-Furqon Ayat 70 Surat Al-Furqon Ayat 77

Terjemahan Al-Qur'an Surat 25 Al-Furqon Ayat 70, sampai dengan Surat Al-Furqon Ayat 77. Sebagai berikut, Ayat 70: kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat 71: Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.

Ayat 72: Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.

Ayat 73: Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

Ayat 74: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Ayat 75: Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya,

Ayat 76: mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.

Ayat 77: Katakanlah (kepada orang-orang musyrik): "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadahmu. (Tetapi bagaimana kamu beribadah kepada-Nya), padahal kamu sungguh telah mendustakan-Nya? karena itu kelak (azab) pasti (menimpamu)".

Kamis, 03 Oktober 2019

Al-Qur'an Terjemahan Surat 25 Al-Furqon Ayat 60 Surat Al-Furqon Ayat 69

Terjemahan Al-Qur'an Surat 25 Al-Furqon Ayat 60, sampai dengan Surat Al-FurqonAyat 69. Sebagai berikut, Ayat 60: Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang", mereka menjawab: "Siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu perintahkan kami (bersujud kepada-Nya)?", dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman).

Ayat 61: Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya.

Ayat 62: Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin memgambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur.

Ayat 63: Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik.

Ayat 64: Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka.

Ayat 65: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal".

Ayat 66: Sesungguhnya Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

Ayat 67: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Ayat 68: Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya),

Ayat 69: (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina,

Selasa, 24 September 2019

Al-Qur'an Terjemahan Surat 25 Al-Furqon Ayat 46 Surat Al-Furqon Ayat 59

Terjemahan Al-Qur'an Surat 25 Al-Furqon Ayat 46, sampai dengan Surat Al-FurqonAyat 59. Sebagai berikut, Ayat 45: Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang; dan kalau dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu, kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu,

Ayat 46: kemudian Kami menarik bayang-bayang itu kepada Kami dengan tarikan yang perlahan-lahan.

Ayat 47: Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

Ayat 48: Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih,

Ayat 49: agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.

Ayat 50: Dan sesungguhnya Kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran (daripadanya); maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nikmat).

Ayat 51: Dan andai kata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (rasul).

Ayat 52: Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Qur'an dengan jihad yang besar.

Ayat 53: Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampingan); yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi.

Ayat 54: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Ayat 55: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak (pula) memberi mudarat kepada mereka. Adalah orang-orang kafir itu penolong (setan untuk berbuat durhaka) terhadap Tuhannya.

Ayat 56: Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

Ayat 57: Katakanlah: "Aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan (mengharapkan kepatuhan) orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.

Ayat 58: Dan bertawakkallah kepada Allah Yang Hidup (Kekal) Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya,

Ayat 59: Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy, (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...